Pojištění LPG / CNG

Dle vyjádření Ministerstva Dopravy není montáž LPG důvodem k celkové ztrátě záruky, pouze může dojít ke ztrátě záruky dílů, které přicházejí do styku s LPG. Proto Vám společně se společnostií AGC plus a Koperativa nabízíme pojištění těchto dílů exkluzívně jako jediní v České republice a to v rozsahu, který poskytuje výrobce / prodejce nových motorových vozidel.

Proč pojištění LPG / CNG?

V praxi, tedy pojistkami dorovnáváme případnou újmu ve smyslu zrušení záruky na konkrétní motorové díly dodatečnou montáží LPG. A co víc, a to je Vaše další PLUS, si můžete pojistit tyto motorové díly i u vozidel do stáří až 4 let. Pojištění je platné v rámci celé Evropy a výše pojistného krytí je dostatečná i pro řešení fatálních poruch motoru.

Jaké výhody má pojištění LPG / CNG?

  • Pojištění na díly, které jsou ve styku s LPG a nevztahuje se na ně záruka od výrobce
  • Možnost pojištění i vozidel do staří 4 let
  • Naše součinnost a odborná pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy
  • Platnost v celé Evropě
  • Výše krytí dostatečná i pro rozsáhlé poruchy motoru

Kolik mě to bude stát?

Nejlevnější pojištění lze u nás sjednat již za 1250,- Kč. 

Pojištění strojních částí motoru po montáži zařízení LPG

Zvláštní ujednání

Ujednává se, že předmětem pojištění jsou vozidla s přidělenou RZ ve vlastním nebo cizím majetku. Pojištění se vztahuje pouze na škody, vzniklé na strojních částech motoru-ventily, vodítka ventilů, zdvihátka, písty a pístní kroužky, hlava válců, těsnění hlavy a ventilů a katalyzátor, blok motoru, vzniklé v souvislosti s provozem vozidla na pohon LPG. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Konec pojištění je uplynutím doby pojistného krytí (doba, km). 

Typ pojištění A)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 2 roku stáří vozidla a zároveň max. průběhu 40 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 60 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla (doporučení pro vozidla HYUNDAI, RENAULT)

cena 1950,- Kč

Typ pojištění B)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 4 roky a mají najeto max. 60 000 km. Pojištění je platné po dobu 24 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve.

cena 1250,- Kč

Typ pojištění C)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová i ojetá vozidla, od jejichž data prodeje uvedeného v záručním listu uplynulo méně než 1 rok a mají najeto max. 20 000 km. Pojištění je platné po dobu 36 měsíců ode dne instalace LPG uvedeného v záručním listu LPG nebo po ujetí celkového počtu 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve. (doporučení pro vozidla MITSUBISHI)

cena 1650,-

Typ pojištění D)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá nová vozidla. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 36 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo najetím 150 000 km, podle toho, co nastane dřív. (doporučení pro vozidla CHEVROLET, GM, RENAULT, DACIA)

cena 1750,- Kč

Typ pojištění E)

Pojištění se vztahuje na jednotlivá i ojetá vozidla, kde montáž LPG proběhla do 4 roku stáří vozidla a zároveň max. proběhu 60 000 km. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG. Pojištění končí uplynutím 84 měsíců od prodeje vozidla, který je uveden v záruční knížce vozidla nebo do ujetí 150 000 km, dle toho která skutečnost nastane dříve (doporučení pro vozidla KIA)

cena 2450,- Kč

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, nesprávnou montáží, havárii vozidla.

Pojistný produkt, jeho registrace a proces likvidace

Pojištění se objednává v sadě na konkrétní vozidlo a sjednává se v okamžiku zápisu do systému DAVOZ – tzn. bezprostředně po montáži a je vázáno na VIN vozidla. 

Pojistné za každé jednotlivé nahlášené „vozidlo" je stanoveno jako jednorázové na celou dobu pojištění a je splatné spolu s cenou materiálu na montáž LPG. Počátek pojištění je den montáže uvedený v záruční knížce LPG, ve které je zároveň uvedena doba pojištění / limit najetých kilometrů. Přílohou záruční knížky jsou pojistné podmínky včetně informací o postupu řešení případné pojistné události.

Vznik škodné události je pojištěný povinen oznámit bez zbytečného odkladu v servisní síti, kde bude celá událost zdokumentována a zjistí se příčina (příčinná souvislost s pohonem na LPG). Autorizovaný servis pak nahlásí škodu do společnosti MAT servis písemně na e-mail matservis@matservis.cz přičemž zpráva musí obsahovat:

  • Kopii velkého TP
  • Registrační značku vozidla
  • Místo, kde se vozidlo nachází
  • Fotodokumentaci poškozených dílů

MAT servis poskytne součinnost a odbornou pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy. Oprava musí být prováděna v autorizovaném servisu.

Likvidaci pojistné události provede technik – likvidátor společnosti KOOPERATIVA a.s. ve standardních lhůtách stanovených zákonem tj. příjezd technika / likvidátora od KOOPERTIVY do 2 pracovních dnů od nahlášení pojistné události. K platbě pak dochází do 15 pracovních dnů od ukončení šetření a to z účtů KOOPERATIVA na konkrétní servisní místo.

KOOPERATIVA plní do sjednaných limitů v komerčních cenách náhradních dílů a v oficiálních garančních sazbách.

V případě škod mimo území ČR bude oprava provedena dle záručních podmínek. Pojistitel akceptuje pro úhradu škody reklamační protokol autorizovaného servisu, kde bude uvedena příčina škody a fotodokumentaci poškozených dílů.